ARENA

Arena je prostor gde se izvode dresurni testovi.

Postoje:

standardna (velika) arena (20m x 60m)

mala arena (20m x 40m)

Arena je označena slovima (kao što je dato na dijagramima).

Ulaz (kao i izlaz) je na slovu A gde se ostavlja prostor od 2m (po 1m sa svake strane slova A).

Standardna (velika) arena 20mx60m

Mala arena 20mx40m

Osnovne linije

Centralna linija: linija koja prolazi uzdužno kroz arenu od slova A do slova C.

Četvrtinske linije: linije koje dele uzdužno arenu na po 5m od ivice arene svaka.

Standardna arena

Mala arena

Dijagonalne linije (dijagonale)

Dijagonale se koriste za promenu pravca u areni.

Razlikujemo dugačke i kratke dijagonale.

Dugačka dijagonala kreće od slova u uglu i završava se u suprotnom uglu. Ove dijagonale se obeležavaju sa slovima u uglu, gde je uključeno i slovo X (MXK), jer se obavezno prolazi kroz X prilikom jahanja ovih dijagonala.

Kratke diagonale su sve ostale dijagonale koje dijagonalno spajaju dva slova na različitim stranama arene (KB, KR…..).

Standardna arena

Mala arena

Krug prečnika 20m

Konj se kreće po kružnoj putanji koja je u svakom trenutku podjednako udaljena od zamišljenog centra kruga. Udaljenost od zamišljenog centra kruga je 10m (poluprečnik kruga prečnika 20m).

Od konja se traži da prilagodi savijenost svoga tela (lateralna savijenost, bend) zamišljenom luku putanje po kojoj se kreće i da zadrži tu savijenost tokom cele radnje, ostajući mek i odgovarajući na sva dejstva jahača, bez opiranja, promene ritma ili brzine.

Standardna arena

A   Krug prečnika 20m

B (ili E)   Krug prečnika 20m

R (ili S)   Krug prečnika 20m

Mala arena


A   Krug prečnika 20m

B (ili E)   Krug prečnika 20m

Krug prečnika 15m

Konj se kreće po kružnoj putanji koja je u svakom trenutku podjednako udaljena od zamišljenog centra kruga. Udaljenost od zamišljenog centra kruga je 7.5m (poluprečnik kruga prečnika 15m).

Od konja se traži da prilagodi savijenost svoga tela (lateralna savijenost, bend) zamišljenom luku putanje po kojoj se kreće i da zadrži tu savijenost tokom cele radnje, ostajući mek i odgovarajući na sva dejstva jahača, bez opiranja, promene ritma ili brzine.

Standardna arena

A   Krug prečnika 15m

B  Krug prečnika 15m

S   Krug prečnika 15m

Mala arena

A   Krug prečnika 15m

B  Krug prečnika 15m

Mali krug

Mali krug je krug prečnika 6m, 8m ili 10m.

Konj se kreće po kružnoj putanji koja je u svakom trenutku podjednako udaljena od zamišljenog centra kruga. Udaljenost od zamišljenog centra kruga je 3m/4m/5m (poluprečnik kruga prečnika 6m/8m/10m).

Od konja se traži da prilagodi savijenost svoga tela (lateralna savijenost, bend) zamišljenom luku putanje po kojoj se kreće i da zadrži tu savijenost tokom cele radnje, ostajući mek i odgovarajući na sva dejstva jahača, bez opiranja, promene ritma ili brzine.

krug prečnika 10m (A; B ili X; M ili G; S ili I)

krug prečnika 8m (A: P; X; H)

krug prečnika 6m (A; I; M; V)

Projahivanje uglova

Ugao se projahuje kao jedna četvrtina kruga približno prečnika 6 metara.

Na Uvodnom i Početnom nivou ugao se može projahivati kao četvrtina kruga prečnika 8 metara.

U produženim kretnjama ugao se projahuje kao četvrtina kruga prečnika 10 metara.

Od konja se traži da pre ulaska u ugao bude prav, kroz sam ugao da prilagodi savijenost svoga tela (lateralna savijenost, bend) zamišljenom luku putanje po kojoj se kreće i da zadrži tu savijenost tokom celog ugla, da se po izlasku iz samog ugla ispravi (bude prav), ostajući mek i odgovarajući na sva dejstva jahača, bez opiranja, promene ritma ili brzine.

Projahivanje ugla (2r=10m)

Projahivanje ugla (2r=6m)

Projahivanje ugla (2r=8m)

Skretanja

Skretanja se izvode kao projahivanje uglova (četvrina kruga prečnika 6m).

B   skrenuti levo

E   skrenuti desno

C   skrenuti levo

Osmica

Osmica je figura koja se sastoji od dva mala kruga ili dva kruga iste veličine (kao što je zadato u testu) koji se spajaju u centru osmice. Prilikom završetka jednog kruga i prelaska na drugi krug jahač treba da ispravi konja na momenat pre nego što će započeti drugi krug (jahač treba da ispravi konja na momenat pre nego što će započeti promenu pravca u centru same figure).

X   krug prečnika 10m na levo

X   krug prečnika 10m na desno

S-promena

Pola kruga prečnika 10m na levo praćen sa pola kruga prečnika 10m na desno

Prilikom izvođenja ove figure konj treba da je odgovarajuće lateralno savijen na polukrugovima.

Prilikom prelaska iz jednog polukruga u drugi jahač treba da ispravi konja na momenat pre nego što će preći u drugi polukrug.

B   pola kruga prečnika 10m na levo

X   pola kruga prečnika 10m na desno

Nadesno (nalevo) nazad

– Pola kruga prečnika 10m/15m na desno (levo) sa povratkom na stazu –

Konj se kreće po stazi i na određenom slovu pravi polukrug prečnika 10m/15m (konj treba da bude odgovarajuće lateralno savijen po polukrugu), po završetku polukruga vraća se u suprotnom smeru na stazu (na ovom pravcu konj treba da je prav do dolaska do staze kada treba da pokaže odgovarajuću lateralnu savijenost pri samom izlasku na stazu i posle toga opet da se ispravi).

Kada se izvodi npr. pola kruga prečnika 15m ispred H treba voditi računa da je poslednji trenutak da se krene u polukrug 1.5m pre H – da bi mogao fizički da se izvede polukrug prečnika 15m.

F   pola kruga prečnika 10m na desno sa povratkom na stazu u B (R, M)

između S i H   pola kruga prečnika 15m na levo sa povratkom na stazu u E (V, K)

Serpentine

Serpentine se sastoje od polukrugova povezanih pravim linijama. Kada se preseca centralna linija konj treba da je paralelan sa kraćom stranom arene. U zavisnosti od veličine polukruga, dužina prave linije varira.

Standardna arena

A-C   serpentine od tri petlje od ivice do ivice arene

Mala arena

A-C   serpentine od tri petlje od ivice do ivice arene

Petlja

Petlja od 5m traži od jahača da krećući se po stazi uvede konja unutar arene do 5m dubine i da lagano odatle vrati konja na stazu.

Standardna arena

između F i M   petlja 10m

Mala arena

između F i M   petlja 5m